• نتیجه تکلیف به انتخاب خودتان اعلام شد در حال حاضر

  رحمت 9 گرفت از 10 در تکلیف به انتخاب خودتان

 • دوره برای دانشجو بازنشانی شد در حال حاضر

  دوره آموزش قدم به قدم عکاسی دیجیتال برای دانشجوی محسن

 • استاد مدت زمان اشتراک دوره را افزایش داد در حال حاضر

  مدت زمان اشتراک دوره برای 2 دانشجو افزایش پیدا کرد

 • استاد مدت زمان اشتراک دوره را افزایش داد 1 سال قبل

  مدت زمان اشتراک دوره برای 1 دانشجو افزایش پیدا کرد

 • استاد مدت زمان اشتراک دوره را افزایش داد 1 سال قبل

  مدت زمان اشتراک دوره برای 1 دانشجو افزایش پیدا کرد

 • بارگذاری بیشتر